آستان قدس آستین بالا بزند

“محیط زیست برای یوزآسیایی وضعیت قرمز اعلام کرده و کمیته ای متشکل از متخصصان و کارشناسان برای برون رفت از بحران تشکیل دهد. تشکیل این کمیته از ضروریاتی است که هرچه زودتر باید نسبت به آن اقدام شود، این کمیته باید متشکل از آنهایی که تجربه همکاری با سازمان و برنامه های آنرا داشته و نیز آنهایی که به هردلیل یا از همکاری با سازمان دورافتاده و یا فرصت و مجال آنرا نداشته اند باشد، از تجربه و زحمات گروه اول که بعضا انگشت اتهام به دلیل شکست طرح ها و برنامه هایشان به سمت آنهاست و از فکر نو و طرح های تازه و متفاوت گروه دوم که ممکن است اشکال بیرون گود بودن را داشته باشند، هردو، جدای از هر غرض ورزی و جنجال سیاسی و گروهی به نفع یوزآسیایی استفاده کرد، درغیراین صورت باید با ادامه تنش ها و عدم مداخله مستقیم سازمان حفاظت محیط زیست و نقش همگرایی اش منتظر پایان ناخوشایند سرنوشت یوزهای آسیایی باشیم. دراین بین برای کسب نتیجه سودمند باید به نقش و جایگاه تشکل های مردمی قدرتمند شاهرود و جاجرم به عنوان دو شهرستان هدف در حفظ یوزآسیایی توجه ویژه ای لحاظ شود.

از سوی دیگر باتوجه به رویکرد جدید مدیریت آستان قدس رضوی نسبت به اهمیت محیط زیست و با توجه به رفتار بی نظیر امام هشتم در ضمانت جان آهو در مسیر گردنه آهوان سمنان این بار از متولیان آستان امام هشتم(ع)انتظار می رود در همین مسیر و اینبار در نزدیکی “عباس آبادمیامی” مسیر کریدور حرکتی یوزهای آسیایی را در جاده شاهرود- مشهد در حدفاصل ۴۵کیلومتر در شمال توران به کمک فنس کشی و احداث پل های روگذر(در محدوده۱۲کیلومتری کریدور حرکتی یوزها)، ایمن سازی کنند تا به ایرانیان و جهانیان نشان دهند راه امام مان در حفظ محیط زیست و ارزشگذاری ایشان ادامه دارد و قرار نیست زائران آن امام، قاتلان حیات وحش کشور قلمداد شوند. ضمن آنکه همه نیک می دانیم که درقبال انقراض یوزآسیایی همه مسئول خواهیم بود، بنابراین به جای انتقادات یکسویه از سازمان حفاظت محیط زیست، هر ارگان و هر سازمانی باید در کنار سازمان حفاظت محیط زیست برای حفظ این میراث با ارزش سرزمین مان بکوشد.

نویسنده:  فعال محیط زیست و عضو جمعیت دیده بان طبیعت شاهرود

منبع